نا بسامان

دست هایم 
برای گرفتن دستان تو
به آفتاب
فخر ها میفروشند

دست هایم

برای گرفتن دستان تو

به آفتاب

فخر ها میفروشند

(Source: annasofiawonderland)

در آخریست که
زنگش را زدم
زنگ اولی که
در نرفتم

در آخریست که

زنگش را زدم

زنگ اولی که

در نرفتم

(Source: vmoney90, via knope2k14)

کوها روز ها هم خواب اند
تا رویای تو را
تا انتها
با چشم های شورشان
مزه کنند

کوها روز ها هم خواب اند

تا رویای تو را

تا انتها

با چشم های شورشان

مزه کنند

(via tylerknott)

الاغی که با باتری میدود

جفتگ زدن اش قطعا از روی عمد است

بوستون داینامیکس-

(via futurist-foresight)

رازی در میان نمیماند

رازی در میان نمیماند

(Source: the-novaci)

این دلار الان اینجا آیا واقعا معیار درستی برای محاسبه است؟

این دلار الان اینجا آیا واقعا معیار درستی برای محاسبه است؟

(Source: inothernews, via ever-claire)